CFM - Prisma

Funktionsmoduler i Prisma Proffessional

Prisma bas

Inkluderar basfunktionalitet som arbetsorder, orderbegäran, utrustningar, resurser, hyresgäster, dokumenthantering, fastighet och byggnadsstrukturer.

Definierade aktiviteter

All typ av fördefinierade återkommande arbetsorder som förebyggande underhåll, behovsstyrt underhåll och anläggningsinventering. Årliga eller kortare frekvenser.

Planerade aktiviteter

Planeringsverktyg för byggnadsunderhåll, budgetinformation och status databas. Längre intervaller än ett år.

Materialhantering

Inkluderar funktionalitet som förråd, reservdelar, intern- eller externrekvisitioner och inköpsinformation.

Nyckelhantering

Databas för nyckel och dörrlås. Vilken nyckel som passar till en dörr och vem som har lånat en nyckel med kvittofunktion.

Resurshantering

Planeringsverktyg för resursfördelning till arbetsorder och projekt.

Ledningssystem

Alla viktiga system och utrustningar för en byggnadsfunktion som är anslutna via elektriska kablar, rör och ventilationskanaler kan hanteras.

Omkostnadshantering

Budgetprocessverktyg integrerad med all Prismas kostnadsuppföljning och planeringsfunktioner. Aktuella prognoser och flerårsprognoser eller budget.

Kostnadsfördelning

Alla kostnader som är relaterade till andra kostnadsställen internt eller faktureras till kunder. Med funktionen kan fakturaunderlag förberedas, t ex fördelning av servicekontrakt, externa hyreskostnader eller material.

DESIGO-integration

T ex kan utrustningsinformation i DESIGO nyttjas av Prisma.

Ritningsintegration

I moderna byggnader har de flesta fastighetsägare datoriserade byggnadsritningar. Med denna funktion kan Prisma integreras med ritningar.

Kartintegration

Kart (GIS) är ett planeringsverktyg med geografisk information, t ex gruppering av arbeten och FU ronder.

Webbfönster

För organisationer som har en webbportal kan Prisma funktioner webbanpassas, t ex arbetsorderbegäran eller kostnadsrapporter.

Mobila hjälpmedel

Det finns ett brett utbud av mobila hjälpmedel på marknaden. Mycket av informationen i Prisma kan nås eller uppdateras dynamiskt eller statiskt, t ex mätaravläsningar och inventarier.