Siemens utbud av regulatorer för värme och ventilation – allt för energieffektiv reglering av värme och ventilation

Energieffektivitet

Med intelligent och integrerad fastighets- och rumsautomation kan man uppnå avsevärda energibesparingar utan att göra avkall på komforten. Den europeiska standarden EN 15232 ("Fastigheters energiprestanda – inverkan av fastighetsautomation") delar in fastighetsautomation i fyra olika energieffektivitetsklasser från A till D. Energieffektivitetsklass A säger till exempel att energibesparingar i kontorsutrymmen kan uppgå till 30 % i förhållande till standarden. Synco ger viktiga förutsättningar för att garantera att energieffektivitetsklass A uppfylls.

Länk till mer information:


Behovsstyrd ventilation:

Fläkt- och luftbehandlingsprocesserna – värme, kyla, fuktning och avfuktning – är de största energianvändarna i ventilations-och luftkonditioneringsanläggningar. Av detta skäl bör fläkten vara avstängd när så är möjligt och endast användas när det finns behov av ventilation på grund av otillräcklig inomhuskomfort. Dessutom bör den gå med lägsta möjliga varvtal.

Påslag och ökning av mängden uteluft som tillförs till utrymmet sker med hjälp av behovsstyrd reglering (med hjälp av IAQ-givare för att få fram CO2/VOC), närvarostyrd reglering (med hjälp av närvarogivare) eller som resultat av stöddriftsfunktionen för reglerstorheter som temperatur, fuktighet etc. Processen pågår tills önskat driftläge uppnås. Då stängs anläggningen av igen.

Värmeåtervinning

Värmeåtervinningsutrustning i ventilationssystem kan bidra till att spara stora mängder energi. Värmeåtervinningsprocessen regleras i sekvenser. Detta innebär att det för det första är maximal mängd värme som återvinns och först därefter aktiveras uppvärmnings- eller kylsekvenser. Dessutom anpassas driften hos värmeåtervinningsutrustningen utgående från av en jämförande mätning av frånlufts- och utomhustemperaturen. Effektiviteten i värmeåtervinningen övervakas för att säkerställa att, i händelse av fel, felet i värmeåtervinningsutrustningen inte kompenseras av luftvärmaren, vilket skulle leda till högre energianvändning. Om effektiviteten sjunker under en viss gräns visas ett felmeddelande.

Nattkylning

Nattetid när rummen normalt inte används, kyls de med sval utomhusluft. Därmed kan man minimera dyr kylenergi dagtid. Nattkylning aktiveras med hjälp av en jämförande mätning av utomhus- och rumstemperaturen och fungerar tills önskad avstängningstemperatur för rummet har uppnåtts.

Optimering av värmekretsreglering, inklusive optimal reglering av start/stopp

Syftet med optimal startreglering är att nå komfort- eller prekomfortbörvärdet i början av den planerade beläggningsperioden. Därför slås värmekretsen på en stund tid innan beläggningen börjar, beroende på utomhustemperaturen. Om en rumstemperaturgivare är installerad, tar regulatorn även hänsyn till rumstemperaturen vid beräkning av tidigareläggning. Om det inte finns någon rumstemperaturgivare, använder optimeringsfunktionerna en rumsmodell som beräknar erforderlig rumstemperatur utgående från utomhustemperaturen, fastighetens tidskonstant och hur snabbt rumstemperaturen stiger.

Optimal stoppreglering stänger av värmekretsen så tidigt som möjligt för att garantera att rumstemperaturen ligger straxt under komfort- eller prekomfortbörvärdet när växling sker från komfort- eller prekomfortdrift till ekonomidrift. Optimal stoppreglering kan bara göras om det finns en rumstemperaturgivare.

Snabbsänkning av värmekrets

När rummets driftläge ändras från komfort eller prekomfort till ekonomi eller skydd aktiveras snabbsänkningen, värmekretspumpen stängs av och blandningsventilen stängs. Värmekretsen förblir avstängd tills önskad rumstemperatur uppnås. Det leder till att pumpens drifttid minskar betydligt. Funktionen avslutas när rumstemperaturen når det nya börvärdet, eller när rummets driftläge ändras till komfort eller prekomfort.

Behovsbaserad alstring av värme- och kylenergi

En värmepanna eller kylmaskin bör bara vara i drift när det verkligen finns behov av värme- eller kylenergi. Utgående från den information som fås från värme-, kyl- eller varmvattenzonerna, utväxlar Synco™-regulatorerna automatiskt data över KNX-bussen. Med denna information från zonerna beräknar regulatorerna de erforderliga börvärdena och slår på respektive värme- eller kylkälla beroende på behovet. Detta garanterar att aggregat eller pumpar inte ständigt är i drift, vilket alltså minimerar drifttiden.

Översikt över det viktigaste

  • Energibesparingar tack vare intelligent fastighetsautomation på upp till 30 % jämfört med standardrum

  • eu.bac-certifierade regulatorer säkerställer energieffektiviteten och ger upp till 14 % lägre energianvändning tack vare deras höga reglernoggrannhet

  • Omfattande produktsortiment för alla typer av tillämpningar

  • Mångsidighet och utbyggbarhet för framtiden tack ett modulärt koncept och bakåtkompatibel kommunikation

  • Enkel drift och snabb idrifttagning

  • Oöverträffad support och omfattande dokumentation

  • Årtionden av erfarenhet och hög kvalitet