Passerkontroll, brandlarm och standardiserade nödsituationsscenarier för maximal säkerhet

Säkerhet spelar en nyckelroll i operationssalen. Tack vare integrationen är alla discipliner i operationssalen centralt styrda och kan övervakas med ett ögonkast på pekskärmen. En anslutning till sjukhusets nödsystem säkerställer också maximal säkerhet i händelse av att sjukhuset måste evakueras.

Vår lösning gör ert arbete säkrare:

  • Endast behöriga personer kan komma åt operationsutrymmet

  • Digital checklista förhindrar kirurgiska instrument att lämnas kvar efter en operation på en patient

  • Integration av tryckövervakning i byggnadens ledningssystem säkerställer snabb kompensation i händelse av tryckfall

  • Brandskydd – från larm till sjukhusevakuering

  • Nödsystem för sjukhus med standardiserade nödsituationer (t ex strömavbrott under operation) håller fokus på patienten

  • Minskad risk för infektion på grund av optimal överföring av luftflöde (DIN 1946-4)


Ta reda på mer om vår säkerhetslösning för er operationssal:

Scenario för säkerhet i operationssalen:

Maximal säkerhet i operationssalen för patienter och vårdpersonal genom:

- Fördefinierade scenarier (t ex röntgen, endoskopi, städning, vänteläge).
- Justering av viktiga rumsparametrar genom knapptryckning (ljus, temperatur, lufttillförsel, övervakning, status av dörregling (lås/lås upp).
- Automatisk övervakning av strömförsörjning, medicinska gaser, HVAC-system, upptäckande av brand samt släckning.
- Kontinuerlig övervakning av hygieniska förhållanden genom att tillföra luft via HVAC-system.
- Automatisk reservkraft i händelse av strömavbrott eller störningar.
- Begäran om hjälp utan att lämna rummet.