Energikartläggning enligt Europeiska EnergieffektiviseringsDirektivet (EED)

 

Bakgrund
Den Europeisk Unionen har satt upp ett energieffektiviseringsmål som innebär att vi ska bli 20% energieffektivare fram till år 2020. För att driva på utvecklingen upprättade EU 2012 en lagstiftning, kallad Energieffektiviseringsdirektivet eller i dagligt tal EED. Varje land har fått i uppgift att införa lagen i sina respektive länder. I Sverige har Energimyndigheten ansvar för införandet och den kommande tillsynen.

En del av lagstiftningen berör genomförande av Energikartläggning (EKL) i stora företag.

Vilka berörs av kravet?

Företag som har minst 250 anställda och 50 MEuro omsättning eller 43 MEuro i balansomslutning definieras som stora företag och berörs av kravet på energikartläggning.

Vad innebär energikartläggningskravet?

Energikartläggningen ska visa hur mycket energi som årligen används för att bedriva företagets verksamhet, samt ge förslag på kostnadseffektiva åtgärder som företaget kan vidta för att minska sin energianvändning. Energikartläggningen ska omfatta energianvändningen i byggnader, industriella processer och transporter.

Kartläggningarna ska genomföras var fjärde år av en certifierade energikartläggare.

Om företaget har eller väljer att införa ett energi- eller miljöledningssystem enligt ISO 50001 eller ISO 14001 och anpassa delar av systemen till energikartläggningskraven kan lagstiftningen också uppfyllas.

Vad måste göras nu och framöver?

  • Senast  29 januari 2016 (Obs! Nytt datum)  måste företagen kontrollera om de påverkas av reglerna och vilka åtgärder som i så fall planeras.

  • Energimyndigheten kräver uppgifter om  hur man fastställt sin SME-status d v s hur man tolkat definitionen på stora företag. ( antal anställda, omsättning, balansomslutning)

  • Senast i första kvartalet av 2017 måste företagen rapportera in uppgifter från sin energikartläggning till energimyndigheten

Vad gäller för små och medelstora företag?

Små och medelstora företag inbegrips inte av Energikartläggningskravet. Men som ett led i arbetet att nå effektiviseringsmålet kommer Energimyndigheten, med stöd från EU, att erbjuda bidrag för de företag som vill minska sin energianvändning. Små och medelstora företag kommer därför att kunna söka bidrag för att göra en energikartläggning av deras företags energianvändning.

Hur kan Siemens hjälpa till?

Siemens har både kompetens och lång erfarenhet av att genomföra energikartläggningar i olika former av verksamheter. Våra energikartläggningar genomförs enligt revisionsstandarden EN 16247 och vi har redan nu certifierade energikartläggare som kan leda och genomföra kartläggningar enligt lagstiftningskraven.