Tjänster & kontinuerlig optimering

Underhåller effektiviteten med kontinuerlig förbättring

När vi tillsammans har nått det första gemensamma besparingsmålet kan vi titta framåt:
-Hur kan vi behålla denna effektiviteten?
-Hur kan vi fortsätta att förbättra prestandan i din byggnad?
-Vilka åtgärder behövas för att ytterligare minska energianvändningen och därmed miljöpåverkan?
-Hur kan vi fortsätta att optimera drift,-och underhållsrelaterade frågor?

Med våra servicetjänster erbjuder vi mycket mer än rent tekniskt underhåll av produkterna. Låt oss bli en naturlig samarbetspartner i ditt långsiktiga arbete med att optimera din fastighet.

Fördel för er:
Rätt inomhusklimat till optimal energianvändning.
Besparingar kopplade till energianvändning och drift.

Beskrivning av tjänsten
Siemens planerar och kvalitetssäkrar optimeringsarbetet i Siemens planerings-och uppföljningsverktyg. Siemens optimerar systemparametrar för att säkerställa att den tekniska infrastrukturen fungerar så energioptimalt som möjligt i förhållande till byggnaden och den i byggnaden pågående verksamheten. Detta arbete sker kontinuerligt under hela avtalsperioden i dialog med kunden. Dokumentation av brister och förbättringsförslag kommuniceras med kund.

Tillvägagångssätt och leverans

  • Startuppmöte hos kunden för att skapa en bild av kundens verksamhet, byggnaden och dess tekniska infrastruktur.

  • Planering av optimeringsarbetet i Siemens planerings-och uppföljningsverktyg i MyAOC.

  • Upprättande av optimeringsdokument:

  • Dokumentation av fel och brister, samt förbättringsförslag i MyAOC.

  • Återkommande uppkoppling mot styrsystemet. Kontroll av systemparametrar samt justering av dessa efter behov:

  • Löpande dialog med kunden samt återkoppling avseende effekt av genomförda förändringar.

  • Periodisk avstämning med kund avseende av optimeringsarbetet.

  • Vid behov: besök av lokal tekniker för felsökning.