Genomförande av program / projekt

Att gå från ord till handling

Dra nytta av din besparingspotential. Vår hjälp sträcker sig längre än bara strategi-och analysfasen. Vi hjälper dig att implementera hela eller delar av åtgärdspaketet oavsett om det enbart handlar om enstaka delar eller ett allomfattande effektiviseringsprogram.
Med vår omfattande portfölj, breda expertis, garanterade besparingar och möjlighet till finansiering kan du uppnå optimal effektivitet till lägsta möjliga risk.

Beskrivning av tjänsten

Ett väl genomfört energiprogram följer en väl strukturerad process.
Med Siemens systematiska Steg-för Steg projektutvecklingsarbete säkerställer vi tillsammans att samtliga potentiella möjligheter, inom det specifikt uppsatta ramverket, analyseras. Med regelbundna och processbeskrivna möjligheter att gå vidare alternativt göra exit ur projektutvecklingen så skapas ett, i detalj beskrivet, utvecklingsprojekt med fastställda besparingar och investeringar.

Tillvägagångssätt och leverans

  • Mycket tidigt i processen påbörjas diskussioner om vilket ramverk, säväl tekniskt som ekonomiskt, som ska gälla för det fortsatta projektutvecklingsarbetet.

  • Efter fastställande av detta ramverk tas ett projektutvecklingsavtal fram där det tydligt framgår vad som ska gälla för det kommande utredningsarbetet.

  • När nuläge är analyserat och möjliga åtgärder är utredda och besparingskalkyler är genomförda skapas ett indikativt utvecklingsprojekt.

  • Nästa steg är att skapa ett skarpt kontraktsförslag med överenskommna åtgärder, fastställd, och i vissa fall garanterad, energi,- drift,- och underhållsbesparing.

  • Projektgenomförandet utförs på totalentreprenad

  • För uppföljning av projektets prestanda följer ett serviceavtal innehållande mätning & verifiering, driftoptimering mm