Strategi och planering: Sätt mål och planera vägen dit


Förbättrad prestanda och bättre hållbarhet, lägre energianvändning och lägre kostnader: för att uppnå allt detta behöver du en detaljerad översiktsplan -en strategi som kommer att leda dig i rätt riktning, steg för steg. Första steget är att skapa transparens och analysera nuläget. Sedan utvecklas målsättningar, mätbara aktiviteter och investeringsplaner. Siemens hjälper dig med detta utefter din verksamhets förutsättningar och mål med mätbara resultat som följd.

Beskrivning av tjänsten


Siemens upprättar en faktisk och en beräknad energiprofil för den aktuella fastigheten, där avvikelser månad för månad visualiseras. Siemens beskriver övergripande problemområden och förbättringspotential. Samtlig information presenteras i en rapport.

Tillvägagångssätt och leverans

Insamling av data och övrig information från er och era system. Data införlivas i Advantage Navigator där det analyseras och slutligen presenteras i en rapport.


Kundvärde

Ni kan se hur energieffektiva era byggnader är jämfört med andra liknande byggnader. Med detta som utgångspunkt får ni också en bild över vilken potential som finns för energeffektiviseringen.