Tools

Siemens SverigeSiemens Sverige

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

eHighway - Olika användningsområden

Det finns ett stort antal möjliga tillämpningar för tung godstrafik på landsväg som använder kontaktledningar. eHighway ger betydande fördelar, framför allt i situationer där det inte går att föra över en tillräckligt stor volym av godstrafiken till järnväg på grund av ekonomiska eller utrymmesmässiga skäl.

Elektrifierad linjetransport av gods

Elektrifierad linjetransport av gods

Elektrifierade skyttlar för tranport av gods kan innebära transport på korta till medellånga sträckor på upp till 50 km, normalt starkt trafikerade rutter, exempelvis mellan en hamn och ett godsdistributionsnav. Hittills har stora trafikvolymer inom tung godstransport på väg lett till höga föroreningsnivåer – med motsvarande negativ inverkan på miljön, människor och livskvaliteten i städerna.

Lösningen: eHighway

  • Minskar utsläppen av föroreningar

  • Minimerar ljudföroreningarna

  • Sparar bränslekostnader

  • Erbjuder samma prestanda och flexibla användning som konventionella tunga transportfordon


Elektrifierad gruvtransport

eHighway är den optimala lösningen för transport mellan gruvor eller dagbrott och lager- eller omlastningsanläggningar, framför allt för gruvor som inte är anslutna till järnvägsnätet. Konventionella lastbilstransporter ger upphov till höga utsläppsnivåer av CO2, kväveoxid, sot och buller.

Lösningen: eHighway

  • Minimerar skadliga utsläpp

  • Ger ekonomisk och ekologisk hållbarhet i gruvdrift


Elektrifierade nät som en helhet

Godstransport på landsväg har potential att fungera som ett gott exempel på omställning till hållbarhet genom att nya, innovativa lösningar tas i bruk. Miljöpåverkan kan t.ex. förbättras och CO2-utsläppen blir betydligt lägre tack vare övergången till elektrisk drift samtidigt som lösningen är ekonomiskt hållbar genom minskade driftkostnader, detta på grund av elmotors och systemets högre verkningsgrad.

Vi har gjort fältförsök med eHighway som har givit följande resultat:

  • Fullständig prestanda oberoende av väder, ljusförhållanden och fordonslast

  • Hastigheter på upp till 90 km/h uppnåddes utan svårighet

  • Fordonen var enkla att manövrera tack vare rörliga strömavtagare