Så fungerar eHighway

Konceptet

eHighway förverkligar framtidens eldrivna godstransport idag. Konceptet för elektrifiering av godstrafik på landsväg har tre kärnkomponenter:

 • Diesel-elektrisk hybridteknik

 • Strömförsörjning via kontaktledningar och regenererande bromssystem

 • Intelligent styrbar strömavtagare för energiöverföring


Vid normal drift hämtar tunga transportfordon som använder eHighway elenergi från ett kontaktledningssystem där en adaptiv strömavtagare används för att etablera kontakt med luftledningen. När det inte finns någon luftledning växlar tunga transportfordon som använder eHighway automatiskt över till diesel-hybridsystemet. Det innebär att dessa transporter blir lika flexibla och universella som konventionella tunga transportfordon.

Översikt över övriga fördelar

 • Enkelt att installera: systemet kan på ett smidigt sätt integreras i den befintliga infrastrukturen.

 • Miljövänligt: inga utsläpp av CO2, kväveoxider, sot

 • Effektivt: Elmotorns höga verkningsgrad kombinerat med att fordonen kan utväxla energi via kontaktledningssystemet ger ett mycket energieffektivt system

 • Ekonomiskt: elmotorerna är mycket hållbara och minskar beroendet av fossila bränslen


Energiförsörjning

Moderna kontaktledningssystem ger en säker strömförsörjning till elvägen för tunga transportfordon som använder eHighway. De är utformade som tvåpoliga system för dubbelriktad elöverföring.

Luftledningen matas från en nätstation som finns i en container. Nätstationen som används vid vår provningsanläggning är utrustad med:

 • System med medelspänningsbrytare

 • Krafttransformator

 • Likriktare för omvandling växelström till likström

 • Kontrollerad omriktare (för återföring av den elenergi som genereras av fordonets regenererande bromssystem)


Strömavtagare

En intelligent strömavtagare används för direktöverföring av elkraft från luftledningen till tunga transportfordon som använder eHighway. Den aktivt styrbara strömavtagaren kan enkelt anslutas till och kopplas bort från luftledningen – vid hastigheter på upp till 90 km/h. Beroende på driftläge görs anslutningen antingen automatiskt eller manuellt genom en knapptryckning. En annan fördel med detta flexibla system är den automatiska kompensationen för eventuella positionsförändringar inom filen. Dessutom ger strömavtagarens rörlighet att slitaget på toppbygeln fördelas jämnare vilket gör att dess livslängd förlängs avsevärt och gör också att lastbilen kan röra sig fritt inom filen vilken motverkar slitage (bildning av hjulspår) i vägbanan.

Hybridsystem

På elektrifierade rutter drivs tunga transportfordon som använder eHighway via luftledningarna, men de är också utrustade med hybridsystem. I det tunga transportfordon som specialomvandlades för vårt utvecklingsprojekt användes en seriedieselhybrid. Inom eHighway-konceptet kan dock ett stort utbud av olika hybridtekniker användas. De grundläggande huvudkomponenterna som har prövats och godkänts i våra tester var:

 • Generator

 • Likriktare

 • Buffertlager

 • Omriktare

 • Drivmotor


På vägar utan kontaktledningssystem överförs dieselmotorns effekt till generatorn, som i sin tur driver den elmotor som får kardanaxeln att rotera.