Trygg och säker

Främja en säkerhetskultur

Arbetsmiljöarbetet har länge kännetecknas av fokus på tekniska skyddsåtgärder, ett synsätt som nått stor framgång. Vi är dock övertygade att för att nå ytterligare förbättringar måste vi uppnå en aktiv säkerhetskultur - hos alla Siemens medarbetare samt de entreprenörer vi anlitar. Både som företag och individer är vi ansvariga för att se till att arbetsmiljön på Siemens är säker hela tiden och för varje anställd. Säkra beteenden styrs inte bara genom att följa lagar, förordningar och förfaranden, utan genom värderingar och attityder hos chefer och medarbetare.  Vår säkerhetskultur bygger på tre grundläggande principer:

  • Noll olyckor - det är möjligt.

  • Hälsa och säkerhet - inga kompromisser!

  • Vi tar hand om varandra!


Hur når vi dit?

För att nå den uppsatta nollvisionen krävs både utbildningsinsatser och förbättrade rutiner som ständigt följs upp och förfinas. Vi arbetar systematiskt för att eliminera antalet olyckor och genom att öka andelen tillbud som rapporteras kan potentiella risker uppmärksammas och elimineras. Som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet är Siemens certifierade gentemot OHSAS 18001.