Affärsetik - Compliance

Ledordet ansvar är en del av Siemens värdegrund. Med vårt compliancesystem vill vi att varje Siemensmedarbetare ska ha compliance i åtanke vid sin yrkesutövning.

Integritet innebär för Siemens att våra handlingar genomsyras av våra kärnvärden – responsible, excellent och innovative – var vi än bedriver vår affärsverksamhet. En grundsten av integritetsbegreppet är compliance: att efterleva tillämplig lagstiftning och våra egna interna riktlinjer. Vi har nolltolerans för korruption och konkurrensrättsliga överträdelser.
Siemens compliancesystem är indelat i tre kategorier som innefattar olika åtgärder: prevent, detect och respond. De olika kategorierna bildar tillsammans ett övergripande system som försäkrar att vår affärsverksamhet följer all tillämplig lagstiftning såväl som externa som interna tillämpliga riktlinjer.

Siemens compliancesystem

Siemens har lanserat ett globalt "Integrity Initiative", genom vilket vi stödjer organisationer och projekt med över 100 miljoner US dollar för bekämpandet av korruption genom Collective Action, utbildning och träning.


Tell Us

Siemens medarbetare, kunder, leverantörer och andra affärspartners såväl som tredje part kan rapportera överträdelser av Siemens Business Conduct Guidelines (sv Siemens affärsetiska riktlinjer) genom compliance help desk ”Tell us” dygnet runt runtom i världen på ett tryggt och konfidentiellt, och om så önskas, anonymt sätt.


Ombudsman

Ombudsmannen är en oberoende instans som Siemens medarbetare och tredje parter kan rapportera sina observationer om otillbörligt affärsetiskt beteende inom företaget på ett konfidentiellt och anonymt sätt om så önskas. Rapporteringen ska ske på antingen tyska och engelska.