Ledningssystem inom Siemens AB

Våra policys

Ledstjärnan i vårt kvalitetsarbete är vår kvalitetspolicy som innebär att skapa en nöjd kund/ bra referens genom:

  • att sätta kunderna i fokus för att möta deras behov

  • medarbetarnas engagemang och samverkan

  • att leverera det vi lovar och göra rätt från början

I vår policy för miljö och arbetsmiljö fokuserar på att skapa en kultur för:

  • Nollvision för säkerhet

  • Möta lagstiftning och kundens krav

  • Kontinuerlig förbättring

  • Kunskap och engagemang


Processer är en hörnsten i vårt systematiska arbete

Ledning och utveckling av våra processer är en hörnsten i vårt kvalitetsarbete. Både ledare och medarbetare på alla nivåer är engagerade i att förbättra våra processer. Våra affärsenheter arbetar i enlighet med dokumenterade och väl etablerade arbetsrutiner som tillsammans bildar vårt verksamhetssystem.

PM@ Siemens - vårt koncept för projektarbete

Leverans av olika lösningar och funktioner sker i projektform. Projekten planeras och genomförs i enlighet med Siemenskoncernens beprövade koncept; PM@ Siemens. I detta koncept kvalitetssäkras projektets hantering via riskbedömning, fastställda milstolpar och kontrollpunkter. Avslutade projekt utvärderas i syfte att ta tillvara lärdomar för nästa projekt.

Mål är grunden till förbättringar

Varje affärsenhet har sina mål för att aktivt arbeta med kontinuerliga förbättringar. Grunden till förbättringsarbetet baseras på data från kunder, medarbetare och processer som signalerar om områden som kan utföras bättre än idag. Målstyrningen ger oss möjligheten att både på kort men också lång sikt styra vårt förbättringsarbete åt det håll som skapar mest värde.